Tuesday, February 2, 2010

欲速則不達

無欲速,無見小利。欲速,則不達;見小利,則大事不成。 《論語‧子路》

孔子說:「不要只求速成,不要貪求小利。圖快、草率行事,反而不會達到目標;貪圖小利,缺乏遠見,更是辦不了大事。」

1 comment: